Uudised

Tööandjate manifest 2018

Eesti Tööandjate Keskliit avaldas 18.09.2018 oma veebis Tööandjate manifesti. Iga nelja aasta tagant välja antavas manifestis on Tööandjate nägemus tänasest Eesti riigi hetkeseisust ning ettepanekud, mis on adresseeritud riigile, töötajatele ja ettevõtjatele.


Tööandjate keskliidu manifesti ettepanekud tööturu edendamiseks

Eesti Tööandjate Keskliit avaldas möödunud nädalal emakordselt elektroonilise manifesti, milles on tööandjate visioon Eesti riigi hetkeseisust ning ettepanekud, mis on adresseeritud riigile, töötajatele ja ettevõtjatele.

„3. märtsil 2019 valitakse Eestis riigikogu. Lisaks isikutele valitakse seal ka programme, mille alusel sünnib koalitsioonilepe. Selle leppe põhjal tehakse järgnevateks aastateks otsused, mis mõjutavad meie kõigi elu ja mitte üksnes 2023. aasta valimisteni, vaid märksa kauem,“ ütles manifesti tutvustamisel tööandjate keskliidu volikogu esimees Tiit Kuuli.

Manifest koostatakse iga nelja aasta tagant enne riigikogu valimisi lootuses, et praegused ja tulevased riigikogulased ning teised poliitikakujundajad tähelepanekuid selles oma tegevuses arvesse võtaksid. Ikka parema Eesti nimel.

Tööandjate manifestis 2018 juhitakse muu hulgas tähelepanu kolmele olulisele aspektile, milles tööturg vajab korrigeerimist: tuleks suurendada tööturu pakkumist, võimaldada paindlikumaid töösuhteid ja luua tervem töökeskkond.

Viie tõdemuse juures on tööandjate ettepanekud tööturu edendamise kohta nii tööandjatele, töövõtjatele kui riigile.

1. On üha selgem, kui vajalik on leida rakendust nii Eesti eakatele kui ka vähenenud töövõimega elanikele.

Tööandjatele
Kohandage töökohti eakatele ja vähenenud töövõimega inimestele. Muu maailma kogemuse järgi annab see riigi majanduse arengu seisukohast häid tulemusi ja aitab inimestel tunda end väärtuslikuna.

Töötajatele
Osalege täiendus- ja ümberõppes, sest ainult see aitab püsida konkurentsivõimelisena ka eakana. Alustage kohe!

Riigile
• Kuulata rahvastikupoliitika otsuseid tehes teadlaste soovitusi ja järgida teiste riikide edukaid praktikaid, mitte olla kinni iganenud põhimõtetes.
• Vaadata üle otsused tööturu ja sotsiaaltoetuste ning sotsiaalkaitse kohta. Need ei tohi sisaldada passiivsust soodustavaid tegureid.
• Vähendada avaliku sektori töötajate arvu kümne aasta jooksul 3000 võrra aastas. Nii vabaneb tööjõudu erasektori jaoks, kelle roll avalike teenuste pakkumisel võiks samuti suureneda.

2. Välistööjõu kohta on avalikkusel vähe teadmisi ja palju hirme ning riik on näidanud ennast selles valdkonnas otsustusvõimetuna. Seetõttu kasvab ebaseaduslikult töötavate ja nende välismaalaste hulk, kelle eest makstavad tööjõumaksud ei laeku Eestisse.

Riigile
• Kujundada Eestist talentide tõmbekeskus.
• Kaotada spetsialistide sisserände piirarv, et soodustada nende Eestis ametlikult töötamist.

3. Eestis räägitakse palju palgalõhest, kuid tegelikult on tööturg vanuse ja rahvuse alusel segregeerunud. See vähendab paljude inimeste võimalusi osaleda töö- ja ühiskonnaelus.

Tööandjatele
Toetage mitte-eestlaste lõimimist Eesti ellu nii palju kui võimalik, sest see vähendab ühiskonnas hirme ja soodustab paremat töösooritust. Eestis on juba hulk tööandjaid, kellelt eeskuju võtta.

Riigile
Pärast 27 iseseisvusaastat on aeg minna üle ühtsele Eesti koolile, mitte pidada ülal rööpseid eri keeltes koolisüsteeme.

4. Vaja on jätkata tööõiguse paindlikkuse suurendamist, sest seda ootavad nii töötajad kui ka tööandjad.

Tööandjatele
Pakkuge töötajatele rohkem ja paindlikumaid töövõimalusi. Arvestage töötajate vajadustega, sest ka tööandja peab olema paindlikum. Selle poole liigub kogu maailm.

Riigile
Võimaldada töölepingutes määratleda töökoormus vahemikuna, et soosida paremat hõivet, eriti osakoormusega tööd. Tähtajalise töölepingu sõlmimine tuleb muuta paindlikumaks.

5. Et inimesed saavutaksid tööl paremaid tulemusi, oleksid vähem haiged ja püsiksid kauem tööl, tuleb nende tervise eest hoolt kanda. Lisandunud väärtuse, maksutulu ja sissetulekute vähenemise läbi kaotab igast haiguspäevast nii töötaja, tööandja kui ka riik.

Tööandjatele
Panustage oma töötajate tervisesse sportimisvõimaluste, tervisekontrolli, tervist hoidvate töötingimuste ja vajaduse korral ravivõimaluste pakkumise kaudu. See tasub end ära.

Töötajatele
Teie tervis on teie kalleim vara, hoolitsege selle eest. Oma tervise hoidmise, sealhulgas tööl ohutusnõuete täitmise eest vastutate ennekõike teie ise, mitte riik ega tööandja.

Riigile
Mitte karistada maksudega tööandjaid, kes panustavad oma töötajate tervisesse. 

Täpsemalt:
Sissejuhatus  
I Tööturg  
II Riigi majandusareng   
III Maksud  
IV Haridus  

Allikas: Tööandjate manifest 2018