Uudised

Avati uus internetiplatvormi elektroonikajäätmete ringlussevõtu paremaks tutvustamiseks

Vastuseks jäätmekäitlejate infootsinguile, mis puudutavad ohtlike ainete sisaldust elektroonikajäätmetes, ühendasid tootjad ja tootjavastutusorganisatsioonid jõud, loomaks platvormi Information for Recyclers – I4R, kust saab teemakohast teavet ning juhiseid ohtlike ainete käitlemiseks.


Platvormi link: www.i4r-platform.eu  

DIGITALEUROPE ja CECED koostöös rahvusvahelise tootjavastutusorganisatsioonide liidu ja kompetentsikeskusega WEEE Forum avasid 28. veebruaril ühise internetiplatvormi nimega Information for Recyclers Platform (I4R; Teave jäätmekäitlejatele). Uus platvorm võimaldab jäätmekäitlejatel vaadata teavet ohtlike materjalide sisalduse ja paiknemise kohta toodetes. WEEE Forum on platvormi majutaja ja haldaja. 
 
„Soovime leida probleemile lahendusi ning I4R platvormil on võtmetähendus jäätmekäitlusettevõtete juhtide paremal teavitamisel ja töötajate koolitamisel ohutusküsimustega seoses,“ ütles DIGITALEUROPE'i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl. „I4R platvormis toodud tootegrupipõhine teave aitab jäätmekäitlejail sorteerimist asjakohaselt optimeerida,“ lisas Bonefeld-Dahl. 
 
„I4R platvormi lisaväärtus ei too kasu mitte ainult jäätmekäitlejaile ja asjaomasele tööstusele, vaid ka kõigile Euroopa kodanikele. Tegu on veel ühe näitega tööstustevahelisest ringmajanduse alasest koostööst, mille raames seekord toetatakse ringlussevõttu ja teisese tooraine taaskasutamist,“ rõhutas CECED peadirektor Paolo Falcioni. 
 
„I4R platvorm kujutab endast olulist edusammu ümbertöötlemisprotsesside tõhustamisel ja ka asjaomaste nõuete järgimisel üldiselt,“ sõnas WEEE Forum’i peasekretär Pascal Leroy. „Kergesti kättesaadav info jäätmetes sisalduvate ohtlike ainete kohta on see, mida jäätmekäitlejad vajavad.”
 
Direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta (Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)) artikli 15 kohaselt on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad kohustatud andma tasuta teavet iga turule lastud elektri- ja elektroonikaseadme tüübi kohta korduskasutamiseks ettevalmistamise ja töötlemise osas. 2005. a. saavutasid CECED ja DIGITALEUROPE kui kodumasinate ning infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmete/ tarbijatele mõeldud seadmete tootjate esindajad kokkuleppe Euroopa Energiaalaste Teadusuuringute Liidu EERA juures tegutsevate elektroonikaseadmete ümbertöötlejatega nimetatud teabe formaadi osas. Sellest ajast alates on valmistajad kogunud asjaomast teavet iga oma kodulehel toodud toote kohta ühtlustatud aruandevormi kohaselt. Nüüd avati ühine internetiplatvorm.

CECED esindab kodumasinate tööstust Euroopas.   
DIGITALEUROPE esindab digitehnoloogiatööstust Euroopas.   
WEEE FORUM esindab elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tootjavastutusorganisatsioone. 

MTÜ EES-Ringlus