Uudised

Algamas on rahvusvaheline Manufuture konverents

Rahvusvaheline Manufuture konverents toimub üle aasta ning on kogu tootmissektori võtmeüritus Euroopas, kus räägitakse tööstuse ja tootmise strateegilisest tähtsusest majandusele. 24.–25. oktoobril toimuvale rahvusvahelisele tippkonverentsile Manufuture 2017 on oodata kokku ligi 600 tööstussektori ja akadeemiliste ringkondade juhtfiguuri ning poliitikut üle kogu Euroopa, et koos visandada Euroopa tööstuse tulevikku ning määratleda eelisarendatavad tehnoloogiaarendussuunad 2020–2022.
Tööstuse arengu teemadel on Eestis juba kaks aastat väga edukalt korraldatud Industry 4.0 in Practice konverentsi, mis sel aastal toimub samuti Manufuture konverentsi raames.

2015. aastal toimunud tööstuse 4.0 konverentsil tutvustati nn neljanda tööstusrevolutsiooni tulekut, kus läbi tootmise arvutiseerimise ja IT-lahenduste horisontaalse integreerimise saavutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. Avaliku ja erasektori võtmeisikud arutasid üheskoos, kuidas mõjutab neljas tööstusrevolutsioon Eesti majandust ja tööstuseid ning mis on tööstusliku konkurentsivõime eelisteks.

2016. aastal toimunud tööstuse 4.0 põhimõtteid tutvustav konverents keskendus juba rohkem praktilistele näidetele ja koostöövõimalustele. Kuulajateni toodi parimad praktikad ja näited sellistelt oma ala tipptegijatelt nagu Festo, ABB ja Siemens. Oma panuse andsid IKT ettevõtted Nortal, Tieto, Codeborne, NAS ning telekomiettevõte Telia, kes kõik jagasid kogemusi tööstuse 4.0 ellurakendamises ja näitasid, kuidas oleks üheskoos võimalik tööstuse 4.0 põhimõtetega edasi minna.

Manufuture 2017 „Moving up the Value Chain”
Konverents keskendub seekord kolmele põhiteemale: energia- ja ressursitõhus tootmine, tööstuse arengut kiirendavad uued tehnoloogiad, tootmise digitaliseerimine ja neljas tööstusrevolutsioon.

Manufuture ei ole mitte ainult konverents, vaid laiem arenguplatvorm, mille esmärk on arendada ja välja töötada soovitused, kuidas reindustrialiseerida Euroopa majandus ja tagada, et Euroopa tööstus oleks globaalsel turul konkurentsivõimeline.

Tööstus ja selle areng on oluline jätkusuutliku majanduskasvu ning tööhõive tagamiseks Euroopas. Tööstussektor on viimastel aastatel kogenud raskusi seoses töökohtade kadumise ja tootmismahtude vähenemisega. Manufuture platvorm hindab sektori uuringuid ja arenguid Euroopas, et võrrelda seda konkurentidega üle maailma ja töötada välja soovitused riiklikele ning Euroopa poliitikakujundajatele.

Euroopas on hetkel väljatöötamisel tööstuse arengusuunad aastaks 2030. TTÜ tootmistehnika professori Tauno Otto sõnul on Eesti läbi Manufuture tehnoloogiaplatvormi sinna samuti oma panust andmas. Valmimas on Euroopa tööstuse teekaart Manufuture 2030, milles analüüsitakse megatrende ja tehakse ettepanekuid Euroopa Komisjonile strateegiliste sihtide seadmisel.

Läbimurdeline 2017. aasta
Manufuture Eesti platvormi missioon on teadustööl ja innovatsioonil põhineva tööstusstrateegia loomine, et kiirendada tööstuse arenguid, kindlustada kõrge lisaväärtusega töökohtade loomist ja võita tuleviku teadmistepõhises majanduses. Platvormi peamisteks eesmärkideks on lisaväärtust andev tootmine (näiteks juhtimistehnoloogiad, uued ärimudelid ja kvaliteet), tehnoloogiasiire (pilootprojektid, teadmusvõrgustikud ja kiirprototüüpimine) ning teadmiste ja kompetentsi omandamine (tootearendus, tööstuslikud lahendused ja kompetentsid).

2017. aasta on Eesti jaoks läbimurdeline – suur samm edasi on jõudmine Euroopa Liidu digitaalsete innovatsioonikeskuste kaardile (Digital Innovation Hubs) projektiga SmartIC Robotics – Digital Innovation Hub (DIH) in Estonia.  

Sellepärast on märgilise tähtsusega ka Manufuture 2017 konverentsi toimumine just Eestis, kus selle sündmuse õnnestumise nimel töötavad partneritena üheskoos majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja teadusministeerium, Saksamaa Liitvabariigi suursaatkond Eestis, Saksa-Balti kaubanduskoda, Eesti Elektroonikatööstuse Liit ja EAS. Konverentsi korraldavad DIMECC, EFFRA, IMECC, Innovate UK, Manufuture EU, Euroopa Komisjon ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Manufuture konverentsi Eestis toimumise projekti juhib Tallinna tehnikaülikool. Sündmuse raames toimub ka networking ja partnerite expo. Programm ja uudised: http://manufuture2017.eu 


Tekst: Margot Ots