Uudised

ITL otsib Eesti IKT Klastrisse projektide arendustöötajat


ITL otsib Eesti IKT KLASTRISSE
Projektide arendustöötajat (tähtajalise lepinguga)


Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (edaspidi ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti.
Eesti IKT klaster on loodud ITL poolt 2009 aastal. IKT klastri visioon on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja. Klastri peamisteks fookusteks on ettevõtete rahvusvahelistumise toetamine ja uute äriprojektide, -toodete, -teenuste arendamisse panustamine. Klastripartnerid on IKT ettevõtted, teadus- ja arendusasutused, lisaks kaasatakse erinevaid siduspartnerid teistest majandusvaldkondadest.


Arendustöötaja ametikoha eesmärgid on:
• klastripartnerite rahvusvahelistumise tegevustele sisulise ja tehnilise toe pakkumine;
• koostöö algatamine teiste rahvusvaheliste klastrite ja klastrivõrgustikega ;
• süsteemsete tegevuste korraldamine klastripartnerite ühisarenduste teostamiseks.

Arendustöötaja tööüleanded on:
• klastri projektide tegevuste elluviimine lähtuvalt projektiplaanist, eelarvest ja toetuslepingust;
• klastri ühistegevuste korraldamine (seminarid, konverentsid, välisvisiidid jne);
• projektide dokumentatsiooni haldamine;
• klastripartnerite vaheliste ühisprojektide elluviimise koordineerimine;
• klastri tegevuseks vajalike hangete ja alusuuringute ettevalmistamine ning läbiviimine;
• klastripartneritele vajalike uute projektide kirjutamine ja taotlemine;
• muud toimingud, mis on vajalikud klastri edukaks toimimiseks.

Arendustöötaja vastutab:
• klastrijuhi ees klastriprojektide tegevuskavas talle määratud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;
• esitatud andmete õigsuse eest;
• klastrialase informatsiooni hoidmise ja kaitsmise eest vastavalt kehtivatele seadustele;
• tema käsutusse antud eelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest oma pädevuse piires;

Nõudmised kandidaadile:
• magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus, eelistatavalt infotehnoloogia, turundus või juhtimisvaldkonnas;
• vähemalt kolme aastane Euroopa Liidu struktuurifondidest finantseeritud projektide juhtimise, haldamise kogemus;
• EL regionaalpoliitika ja seonduva seadusandluse väga hea tundmine;
• hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus;
• algatusvõime ja kaasamisoskus;
• hea arvutikasutamise oskus;
• inglise keele valdamine kõnes ja kirjas;
• hea organiseerimisvõime, koostööle orienteeritus, kohuse- ja vastutustundlikkus ning iseseisvus.

Kasuks tuleb:
• eelnev IKT valdkonnas töötamise või valdkondlike projektide juhtimise kogemus;
• mitme osapoolega projektide juhtimise kogemus.

Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• sõbralikku meeskonda;
• võimalust ühe valdkonna arengus kaasa rääkida.

Töötajaga sõlmitakse tähtajaline tööleping (alguse tähtaeg kokkuleppel kestvus kuni 01.03.2018) .
Kandideerimiseks palume saata oma CV ja sooviavaldus koos palgasooviga aadressile doris.pold@itl.ee hiljemalt 12.10.2015.

Lisainfo: 

Doris Põld
IKT klastrijuht
doris.pold@itl.ee