Uudised

HINNAPAKKUMUSE KUTSE: videoklippide tootmiseks


HINNAPAKKUMISE KUTSE
Positiivset mainet loovate videoklippide tootmine Eesti IKT klastri 
ning tema partnerettevõtete tarbeks

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (edaspidi Hankija) viib Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni (edaspidi IKT) klastri konsortsiumi esindajana läbi pakkumismenetluse (lihtmenetlus) Eesti IKT klastri ning tema partnerettevõtete mainevideode loomiseks.

1. Taustinformatsioon

Eesti IKT klaster on koostööplatvorm, mille eesmärgiks on olla nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste ja toodete tekkimisele ning ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul. Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse kolmes peamises valdkonnas, milleks on rahvusvahelistumine, inimesed ja kompetentsid ning koostöö ja innovatsioon.
Klastri peamisteks eesmärkideks valdkondade kaupa on:
• INIMESED JA KOMPETENTSID - suurendada klastripartnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute võrgustike ning teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise.
• KOOSTÖÖ ja INNOVATSIOON - suurendada ettevõtete müügitulu läbi innovaatiliste lisandväärtust pakkuvate toodete ja teenuste arendamise.
• RAHVUSVAHELISTUMINE - tõsta Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ja usaldusväärsust.
Klastripartnerid on IKT ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused. Lisaks kaasatakse erinevaid siduspartnerid teistest majandusvaldkondadest.
Klastri eesmärkide täitmiseks on algatatud projektid „Eesti IKT klaster“ (EU49328) ning Kesk-Läänemere Interreg projekt „ICT Meta Cluster“ (CB133). Projekte kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Täpsem info klastri kohta on kättesaadav siit.

2. Hanke eesmärk ja sisu

Hanke objektiks on positiivset mainet loovate videoklippide loomine Eesti IKT klastri ja tema partnerite tarbeks.
Töö eesmärgiks on valmistada inglisekeelsed videoklipid (1-3 min) Eesti IKT klastri klastripartnerite kompetentsidest ja toodetest. Klaster sooviks tellida kuni kolm videot. Loodavate videoklippide täpne arv sõltub sellest, kuidas töö teostaja suudab erinevate klastripartnerite tooteid omavahel seostada ja ühisvideo ideid klastripartneritele välja pakkuda. Hankija jätab endale õiguse käesoleva hankemenetluse alusel tellida täiendavaid videoklippe hankemenetluse võitnud pakkujalt. Tellimuse aluseks on pakkumuses toodud 1 videoklipi hind.

Videod keskenduvad erinevate klastripartnerite sarnasesse valdkonda kuuluvatele toodetele/teenustele, mis valitakse välja tööprotsessi käigus koos Hankijaga.

Planeeritavate mainevideode teemade esmaste näidetena pakub Hankija välja:
• Klastri partnerettevõtete poolt pakutavad e-riigi tooted/teenused (nt. Elektrooniline identiteet);
• KLastri partnerettevõtete poolt pakutavad intelligentsete transpordisüsteemide tooted/teenused;
• KLastri partnerettevõtete poolt pakutavad lahendused tööstusele.
Ühes videos olevad tooted, teenused peavad moodustama ühtse terviku (omavahel loogiliselt ühendatud loo), et soodustada klastri ühisturundust.

Videoklippide täpsemad teemad ja esitletavad tooted pannakse paika tööprotsessi käigus koos Hankijaga. Videoklippide stsenaariumid koostatakse koostöös klastripartneritega ning kiidetakse Hankija poolt heaks enne tootmist.
Ostetakse videoklippide tootmise täisteenust, st lõpptoodang on valmistoode, mis peab vajadusel olema üles laetud avalikku videokeskkonda.
Kõik klippide kasutusõigused lähevad üle Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule.
Mainevideode koostamist kaasrahastatakse projekti „Eesti IKT klaster“ (EU49328) või Kesk-Läänemere Interreg projekti „ICT Meta Cluster“ (CB133) raames Euroopa Liidu poolt Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

3. Lähtematerjalid

Materjalide loomisel saab kasutada kõiki Hankija ja partnerettevõtete poolt koostatud ning koondatud algmaterjale. Hankija ja partnerettevõtete esindajad tuleb kaasata mainevideode stsenaariumide väljatöötamise protsessi kõikidesse etappidesse. www.e-estonia.com on koduleht, kus on võimalik tutvuda erinevate e-riigi lahendustega, millest enamus on IKT klastripartnerite poolt tehtud.

4. Pakkumise ülesehitus ja nõuded pakkujale
4.1. Pakkuja kvalifitseerimise nõuded
• Pakkuja peab olema kantud äriregistrisse.
• Pakkujal puudub maksuvõlg (Hankija kontrollib maksuvõla puudumist Krediidiinfost)
• Pakkuja peab omama varasemat mainevideode välja töötamise kogemust. Selleks esitab pakkuja loetelu teostatud sarnastest töödest.

4.2. Pakkumuse ettevalmistamine ja nõuded pakkumusele
• Pakkumust esitades peavad esitajad lähtuma pakkumiskutses esitatud nõudmistest. Nõudmistele mittevastavad või tähtajast hiljem esitatud pakkumused ei kuulu läbivaatamisele ega hindamisele.
• Pakkujale ei hüvitata mis tahes kahju ega kulusid seoses hankel osalemise ja pakkumuse esitamisega. Pakkuja kohustub kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamise ning teenuslepingu sõlmimisega seotud kulud.
• Iga Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse.
• Pakkumuse variandid ei ole lubatud.
• Pakkumuse esitamisega nõustub pakkuja kõigi pakkumiskutses toodud nõuetega.
• Käesolevas hankemenetluses võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud, kes vastavad kvalifitseerimistingimustele.
• Ühispakkumuste esitamine on lubatud.
• Pakkuja esitatud kinnitused, tõendused ja muud dokumendid kogu Pakkumuses peavad olema allkirjastatud Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt. Volitatud esindaja esindusõiguse tõendamiseks peab olema lisatud kohane volikiri.
• Pakkumus tuleb vormistada tervikuna digitaalselt, allkirjastatuna allkirjaõigusliku isiku poolt.

4.3. Pakkumuse struktuur
Pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente:
• avaldus hankemenetluses osalemiseks koos Pakkuja andmetega;
• hanke esemeks olevate mainevideode koostamise protsessi kirjeldus (sh Hankija ning partnerettevõtete kaasamine protsessi) ning ühe video tootmise orienteeruv ajakava;
• referentsid, mis kinnitavad pakkuja varasemat kogemust sarnaste hankelepingute täitmisel (sh lingid varem koostatud sarnastele mainevideodele);
• hankelepingu hinnapakkumus, kus on ära toodud maksumus ühe mainevideo kohta. Hind peab sisaldama kõiki kulusid tööde teostamiseks, tõlkeks ja avalikku videokeskkonda laadimiseks.

4.4. Pakkumuste esitamine
Pakkumus esitatakse Hankijale hiljemalt 22.02.2016 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile maarja.rannama@itl.ee. Hankija ei vastuta valele e-posti aadressile saadetud pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta. E-postiga saatmisel võib pakkumuse saata eraldi osadena kui see on vajalik e-postiga saatmise tehnilistest iseärasustest (mahupiirangud) tingituna ja kui kõik pakkumuse osad on digitaalselt allkirjastatud ja e-kirjas on viidatud nende seotusele.

5. Pakkumiste hindamine
• Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõikide pakkumiskutses esitatud nõuetega.
• Hankija võib Pakkujalt nõuda kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate andmete või dokumentide esitamist.
• Pakkumus lükatakse tagasi, kui see ei vasta pakkumiskutses esitatud tingimustele.
• Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mis on laekunud tähtaegselt ning mis on tunnistatud vastavaks. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult käesolevas pakkumiskutses esitatud tingimusi.
• Käesoleva pakkumiskutse alusel esitatud pakkumisi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite ja nende suhtelise väärtuspunktide osakaalu alusel:


Nr Hindamiskriteeriumid Maksimaalne punktiarv
1. Hanke esemeks olevate mainevideode koostamise protsessi kirjeldus (sh Hankija ning partnerettevõtete kaasamine protsessi) ning ajakava 40
2. Pakkuja varasem kogemus sarnaste mainevideode koostamisel 35
3. Pakkumuse maksumus ehk HIND 25
KOKKU 100

Täpsustavate küsimuste korral ja täiendava info saamiseks palume saata küsimus e-mailil: maarja.rannama@itl.ee.

6. Pakkumuse edukaks tunnistamine
• Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, mis on käesolevas hankes esitatud hindamiskriteeriumide alusel saanud kõige suurema punktisumma ja on seega majanduslikult soodsaim pakkumus. Hindamiskomisjoni otsus edukaks tunnistamise kohta on lõplik.
• Kui kaks või enam pakkujat saavad võrdse punktisumma, tunnistatakse edukaks pakkujaks pakkuja, kes sai hindamiskriteeriumi nr 1 eest enim punkte.
• Hindamistulemustest teavitatakse kirjalikult kasutades elektroonilisi kanaleid.
• Kogu hindamismenetlus on konfidentsiaalne. Hindamiskomisjoni otsused on kollektiivsed ja hindamiskoosolekud on kinnised. Kõigi Pakkujate pakkumustes esitatud informatsioonile tagatakse konfidentsiaalsus. Hindamiskomisjoni liikmete nimed ja hindamisprotokoll ei kuulu avalikustamisele.

7. Teenuslepingu sõlmimine
Edukaks tunnistatud pakkumuse Pakkuja peab 10 (kümne) kalendripäeva jooksul peale Hankija poolt allkirjastatud lepingu saamist allkirjastama ja dateerima lepingu ning tagastama Hankijale.