Uudised

Elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri projektide ettepanekud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) on ette valmistamas „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ järjekordset rakendusplaani aastateks 2017-2018 ning selle osana „IKT teenuste taristu“ meetme „Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine“ struktuurivahenditest tehtavate investeeringute kava.

MKM-i palvel koondab ITL sideettevõtjate investeerimisvajadusi konkreetsete elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri projektide lõikes järgnevaks perioodiks (2017-2018 aastaks). Meetme sihtpiirkonnaks on ainult maapiirkonnad (linnad üle 10 000 elanikuga on välja arvatud).

Määruse „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ kohaselt peab kavandatav investeeringuobjekt peab vastama järgnevatele tingimustele:

1) investeeringuobjekt peab olema tehnoloogiliselt sõltumatu, võimaldades kogu ulatuses pakkuda kiiret lairibateenust, kasutades mistahes tehnoloogiat või tehnoloogiate kombinatsiooni;
2) investeeringuobjekt peab jääma taotleja omandisse või valdusesse vähemalt seitsmeks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates;
3) investeeringuobjekt võimaldab ühendust vähemalt kahe üle-eestilise valguskaablitel põhineva elektroonilise side magistraalvõrguga;
4) investeeringuobjekt peab olema heaks kiidetud vähemalt kolme üleriigiliselt tegutseva sideettevõtja poolt;
5) investeeringuobjekt võimaldab takistamatut juurdepääsu erinevatele lairibateenust osutavatele sideettevõtjatele kavandatava investeeringuobjekti igas ühenduspunktis;
6) investeeringuobjekt asub sellises maapiirkonnas, kus lairibavõrk puudub üldse või on ammendunud ja kus teadaolevate investeeringukavade lõikes puudub majanduslik huvi lairibavõrgu välja arendamiseks lähima kolme aasta jooksul.

Sideettevõtete ettepanekud on oodatud hiljemalt 21. novembriks info@itl.ee .
Ettepanek peab sisaldama vähemalt: Objekti asukohta , orienteeruvat pikkust ja orienteeruvat maksumust koos määruse nõuetega kooskõlas oleva põhjendusega.