Uudised

Eestis välja töötatud privaatsust säilitav andmetöötlussüsteem tõestas ennast praktikas

Riikides ja ettevõtetes täna kasutusel olev tehnoloogia suudab kaitsta digitaalset informatsiooni selle edastamisel ja salvestamisel. Siiani ei ole osatud andmeid kaitsta nende töötlemisel ja jagamisel. Näiteks Eesti riigiasutusi ühendav X-tee pakub turvalist andmesidet, kuid ei saa tagada edastatud andmete privaatset töötlemist.

Eesti teadus-arendusettevõte Cybernetica AS on välja töötanud privaatsust säilitava andmetöötlussüsteemi Sharemind, mis kaitseb andmeid kogu töötlemise vältel. 2015. aasta suvel kasutati Sharemindi Eestis esmakordselt privaatsete andmete analüüsiks. Rakendusuuringute keskuse CentAR statistikud kasutasid Sharemindi, et ühendada Haridus- ja Teadusministeeriumi andmed tudengite õppekäigu kohta ja Maksu- ja Tolliameti andmed nende töötamise kohta. Uuringu eesmärgiks oli uurida töötamise mõju õpingutele. Uuringu klient oli Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni liit (ITL) ning fookuses oli IKT-valdkond, kus õpingute katkestajaid on teiste erialadega võrreldes rohkem.

Selgus, et õpingute ajal töötavad kõigi erialade tudengid. Töötamine ei ole aga õpingute poolelijäämisega tugevalt seotud. Üks võimalik järeldus on, et IKT-õpingute katkestamiseni viib eriala keerukus. Selle uuringu tulemused peaksid andma tudengitele motivatsiooni oma õpingud lõpetada, sest magistrikraadiga töötajate palgatase oli bakalaureusega lõpetanute omast selgelt kõrgem.

Sharemindi abil tehtud uuring oli tähelepanuväärne kahel põhjusel. Esiteks toimus uuring riiklike registrite peal ning sai seega katta kogu rahvastikku. Teiseks saab Sharemindiga tehtud uuringus kasutada kõiki olemasolevaid uuringusse puutuvaid andmeid. Näiteks paralleelselt läbi viidud anonümiseerimist kasutavast uuringust jäid maksuandmete avaldamise piirangute tõttu välja 10%–30% tudengite andmed. Sharemindiga tehtud uuringus selliseid piiranguid ei rakendatud, sest Andmekaitse inspektsiooni analüüsi järgi oli Sharemindi uuringumeetod selleks piisavalt turvaline.

Usaldamatus andmete jagamisel ning karmid privaatsusnõuded raskendavad täna otsuseid toetavate uuringute tegemist, terviseandmete analüüsi, maksupettuste tuvastamist, aga ka näiteks eraisikute krediidikõlblikkuse registri loomist. Sharemind lahendab neid probleeme ning loob võimaluse tarkade otsuste tegemiseks nii riigis kui ettevõtetes.

Eestis läbi viidud uuring oli maailmas esimene krüptograafiliselt privaatne uuring. Selle läbiviimisele aitasid kaasa Eesti Maksu- ja Tolliamet, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogia osakond, Riigi Infosüsteemi Amet ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti finantseerisid Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia riiklik programm ning Euroopa Liidu 7. raamprogrammi teadusprojekt Usable and Efficient Secure Multi-party Computation (UaESMC).Kontaktid:
Cybernetica AS
Dan Bogdanov, tootejuht
Tel 52 75 525
dan.bogdanov@cyber.ee

Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ
Sten Anspal, vanemanalüütik
Tel 56 940 149
sten.anspal@centar.ee

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)
Jüri Jõema, tegevjuht
Tel 6177 145
jyri@itl.ee