NUTIKAS toetuse uue taotlusvooru infopäevad

20. veebruarist 2019 pakuvad SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur ettevõtetele taas toetust rakendusuuringute või tootearendusprojektide elluviimiseks koostöös teadusasutustega. NUTIKAS toetuse 2019. aasta taotlusvooru infopäevad toimuvad 25.02 Tartus ja 27.02 Tallinnas.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse (NUTIKAS) uues taotlusvoorus on teenust pakkuvate teadusasutuste ringi lisatud neli positiivselt evalveeritud tehnoloogia arenduskeskust. Teise suurema muudatusena saab kasutada senisest suuremat osa toetussummast projektiga seonduvalt ettevõttesiseste kulutuste katteks.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand märkis, et senisest laiem teaduspartnerite ring peaks võimaldama teaduspõhise arendustöö vajadusega ettevõtteil oma plaanid teoks teha. „Ettevõtete ja teadusasutuste koostööd soodustab ka varasemast paindlikum võimalus kasutada osa toetussummat ettevõttesiseste projektikulude katteks,“ lisas Reimand. 

Viimane taotlusvoor kestab septembri lõpuni 2020
Toetussumma ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni 2 miljonit eurot. Sellest vähemalt 60 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 40 protsenti toetuse summast on lubatud kasutada kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Sealhulgas on ka näiteks projektiga seotud personali- ja materjalikulud, samuti täiendav nõustamisteenus. Nende kulutuste osakaal on varasematega võrreldes poole suurem.

NUTIKAS toetuse määr on 25-70% projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus. Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata projekti tulemustest huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt struktuuritoetuse registri e-Toetuse infosüsteemis. Taotlusvoor kestab kuni 30.09.2020.

NUTIKAS toetuse 2019. aasta taotlusvooru infopäevad toimuvad 25.02 Tartus ja 27.02 Tallinnas. Palume infopäevadele eelnevalt registreeruda.
„Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusmeede, mille eesmärk on soodustada koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel, suunates teadusasutusi rohkem arendama ka ettevõtetele olulisi valdkondi. Aastani 2022 on toetusmeetmes kasutamiseks veel ca 15 miljonit eurot. Raha selleks tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigilt. 

Lisainfo:
Taotlusvooru info SA Archimedese kodulehel
Ettevõtetele teaduspartneriks sobilikud Eesti teadus- ja arendusasutused SA Eesti Teadusagentuuri kodulehel

Tea Tassa, SA Archimedes meetmehoidja: tea.tassa@archimedes.ee 
Eesti Teadusagentuur