IoB seemnerahastus

Projekti eesmärgiks oli arendada välja Internet of Business (IoB) platvorm äritehingute usaldusväärseks toimimiseks nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt erinevate osapoolte vahel ning kaasata väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) IoB platvormi testimisse. 

Projekti elluviimise periood: 1.04.2016 - 31.04.2017

Projekti partnerid: 
- Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
- Soome Tehnoloogiatööstuste Föderatsioon 
- Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (LIKTA)

Peamised tegevused:
- Euroopa (põhjalikumalt Läänemere) riikide reaalaja majanduse hetkeolukorra, sh strateegiate ja projektide analüüsimine;
- teiste Läänemere riikide kaasamine põhiprojekti konsortsiumi;
- IoB platvormi arendamiseks partnerite otsimine ja kaasamine nii avalikust kui erasektorist;
- IoB platvormi testijate/lõppkasutajate kaasamiseks erinevate võimaluste analüüsimine;
- projekti partnerite vahel ühisosa leidmine IoB platvormi loomiseks, võttes arvesse riikide tehnoloogilisi, majanduslikke ja seaduslikke aspekte;
- detailsema tööplaani koostamine ja kirjeldamine projekti elluviimiseks;
- projekti rahastamisvõimaluste analüüsimine nii Euroopas laiemalt kui ka projektis osalevate riikide siseselt.

Projekti Internet of Business (IoB) aluseks on reaalaja majandus (Real-Time Economy – RTE). Reaalaja majandus on keskkond, kus kõik äritehingud toimuvad digitaliseeritult, suures osas automatiseeritult ja kõikide osapoolte vahel reaalajas, sealhulgas nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt. Reaalaja majandus loob väärtust kogu ühiskonnale sealhulgas tõstes produktiivsust ja usaldusväärsust, vähendades ettevõtete halduskoormust ning takistades varimajanduse loomet. 

IoB projekti eesmärgiks on näidata, et reaalaja majanduseks vajalik tehnoloogiline valmidus erinevates Euroopa riikides juba eksisteerib, kuid vajab automatiseeritud ja digitaliseeritud majanduse loomiseks ja toimimiseks erinevate süsteemide ühendamist. Projektis keskendutakse eelkõige VKE-de kaasamisele, kuna nende osakaal moodustab kõikides riikides enamuse ning ainuüksi Läänemere piirkonna väikese turumahu tõttu on paljud VKE-d tugevalt seotud ekspordiga. 


Projekti tegevuste elluviimine on toetatud programmi European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Seed Money Facility 2016-2017.
 


Projekti kontakt:
Sirli Heinsoo
Internet of Business projektijuht
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 56 456 002