Tööjõud

Kust me leiame puuduvad 7000 IKT-oskusega töötajat? IKT-erialadele sisseastujate ja lõpetajate arv, ümber- ja täiendõppe võimalused peavad suurenema ning mahud kasvama. 
IKT-kompetentsiga tööjõudu napib. Meie kutse- ja kõrgkoolid ei jõua Eesti majandusele vajalikul hulgal digipädevusega noori piisava kiirusega ette valmistada, ümberõppe osas tehakse alles esimesi samme. Ettevõtted on valmis panustama, vaja on riigipoolset süsteemset kava ja prioriteetide seadmist. LOE EDASI

IKT-hariduse kvaliteet peab tõusma, kvaliteedi tõstmine ei ole ainult ettevõtete probleem. 
Riigi roll ümberõppes, täiendõppes ja selgelt sihitud teadus-arendustegevuste rahastamisel on väga oluline. 

Välistööjõu kasutamise võimekus ettevõtetes peab tõusmaTööjõu-valdkonna regulatsioonid peavad andma Eestile eelised välistööjõu palkamiseks. 
Ettevõtted peaksid välistööjõu palkamisel olema aktiivsemad. Lisaks välisriigist tulevale tööjõule mugavate töötingimuste ja -keskkonna loomisele tuleb pakkuda ka välistudengitele praktikavõimalusi. Riik peaks võimaldama, et meie tööjõu-valdkonna regulatsioonid annavad Eestile eeliseid konkureerides IKT-spetsialistide globaalsel tööjõuturul. Peame saama välismaalasi Eestisse ning läbi madalama maksutaseme püsima hinnakonkurentsis. 

Investeeringud teadus- ja arendustegevustesse peavad kasvama, teadus- ja arendustegevust peab sihipärasemalt rahastama.  
Kõrgema väärtusega ja kallimate toodete ning teenuste loomiseks ja eksportimiseks on vaja suurendada investeeringuid, tõsta oskusi, suurendada avaliku sektori ja ettevõtete koostööd välisturgudele pääsemiseks. Riigil on roll, võimalus ja kohustus vaadata meie majanduse kasvuvaldkondi tervikuna ja suunata oma arendusressursid selgete majanduskasvu ja ekspordipotentsiaali omavate klastrite teadus- ja arendustegevusse. LOE EDASI

SAAVUTUSED 
Ümberõppeprogramm Vali IT! 
IKT-hariduse veebileht StartIT 
Kõigis TTÜ IKT õppekavade nõukogudes on ettevõtete esindajad